מותר לבנק לסגור חשבון לקוח ?​

לאחרונה, התגברו פניות למשרדי מלקוחות בנקים שקיבלו התראה מהבנק לסגור את חשבונותיהם בבנק.

 

הסיבה להתגברות הפניות ברורה. היא נובעת מהלחץ בו הבנקים נמצאים מחמת אחריותם לפי חוק איסור הלבנת הון, הצווים שמכוחו, ונהלי בנק ישראל המוטלים עליו.

 

האמנם לחץ זה של הבנק מתיר לו לסגור חשבון לקוח , ואיך זה קורה בפועל ?

 

התנהלות הבנק לסגירת חשבון לקוח מתחילה בד"כ בדרישה ללקוח להמציא לבנק הסברים ומסמכים להבהרת הפעילות בחשבון.

 

בשלב הבא, ולאחר המצאת הסברים/מסמכים מצד הלקוח, הוא מקבל להפתעתו מכתב מהבנק, לפיו הוא לא סיפק הסברים ואסמכתאות כנדרש, ולכן הוא מתבקש לסגור את חשבונו. הבנק מוסיף ומתרה בו כי ככל שהלקוח לא יעשה זאת (בד"כ ניתנת תקופת התארגנות של שבועיים) - הבנק יפסיק הפעילות בחשבון באופן חד צדדי, וללא כל התראה נוספת.

 

להדגשת התמיהה אודות זכות הבנק לסגור חשבון לקוח, נפנה לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) המחייב את הבנק, בין היתר וכל עוד אין בידו סיבה סבירה, לפתוח חשבון עובר ושב במטבע ישראלי, ולנהלו כל עוד החשבון ביתרת זכות , והלקוח עומד בתנאי ההסכם שבינו לבנק בקשר לניהול החשבון.

 

חוק זה נחקק תוך הכרה בזכות הייחודית שניתנה לבנקים לספק את השירותים הקבועים בו. לדוגמא: שיקים בנקאיים הציבור יכול לקבל רק מבנקים. מכאן, שהמחוקק הכיר בחוק זה בתלות הלקוח במוסד הבנקאי , לשם קבלת שירותים חיוניים .

 

ונחזור לשאלה: האמנם הבנק רשאי לסגור חשבון לקוח באופן חד צדדי, ואם כן - באילו תנאים ?

 

נציין, חובת הבנק לתת השירותים הבנקאיים ללקוח כפי החוק הנ"ל אינה מוחלטת. לפי לשון החוק, בנק כן רשאי לסרב לתת את השירותים הקבועים בחוק זה, ובלבד שמדובר בסירוב סביר.

 

מכאן, ש"סירוב סביר" היא מילת המפתח ואבן הבוחן לבחינת התנהגות הבנק בפעילותו לסגירת חשבונות לקוחות.

 

בית המשפט העליון קבע כי נטל ההוכחה לסבירות הסירוב מוטל על הבנק.

 

בחינת סבירות הסירוב הינה עניין לעו"ד המתחים בתחום הבנקאות, מכירים לא רק את הוראות החוק והפסיקה, אלא אף את נהלי בנק ישראל או אף נהלים פנימיים של הבנק.

 

סקירת הפסיקה בתחום זה מלמדת כי ישנם מקרים בהם ביהמ"ש אישר סירוב הבנק לניהול חשבון הלקוח, בין אם זה מחמת פעילות בלתי חוקית הקשורה להלבנת הון, או מימון טרור, או אף מחמת התנהגות בעל החשבון ויחסו לפקידי הבנק (שימוש או אף איום בשימוש באלימות פיזית או מילולית מצדו כלפי פקידי הבנק).

 

אין ספק כי הניסיונות הרבים ביותר מצד בנק לסגירת חשבון נעשים מכח החקיקה למניעת הלבנת הון וטרור, ובפרט חוק איסור הלבנת הון, וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור).

אלו הטילו על הבנק חובות לאיתור פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור, ודיווח עליהן לרשויות, כאשר אי עמידה בחובות הבנק עלולה להטיל עליו אחריות פלילית.

 

בהתאם לחקיקה הנ"ל והוראות המפקח על הבנקים, הבנקים אמורים לפעול לזיהוי והתראה של פעילות אסורה בחשבונות הלקוח.

ברם, בפועל, הבנקים פועלים מעבר לחובת הדיווח המוטלת עליהם - הם פועלים לסגירת החשבונות החשודים בעיניהם.

קביעת "חשבון חשוד" - אינה יכולה להיות שרירותית.

 

לבחינת התנהלות בלתי תקינה בחשבונות הלקוח, נקבעו ע"י הרשות להלבנת הון והמפקח על הבנקים, שורה של "דגלים אדומים", כגון: ללקוח הרשעות קודמות בעבירות הלבנת הון או עבירות מקור, או שהוא נמצא תחת חקירה בנוגע לעבירות אלו, מקור הכספים במוסדות פיננסים ו/או תאגידים שהוקמו, ו/או מבני אדם המתגוררים במדינה בסיכון, פעילות מרובה במזומן, תנועות סיבוביות, פעולה בחשבון שהיא לא אופיינית לפרופיל הלקוח, היקף פעילות שאינו תואם את המידע שמסר הלקוח בעת פתיחת החשבון, ועוד.

 

אין משמעות הדברים שאם אחד מ''הדגלים האדומים' הר"ל מתקיים אצל לקוח , מותר לבנק לדרוש את סגירת החשבון, אך בהחלט מותר לו, ולמעשה זו אף חובתו - לדרוש הסברים מהלקוח.

 

באם הלקוח לא פועל כדרישת הבנק להמצאת מסמכים או מידע, מתקיים - לפי הפסיקה - יסוד ה"סירוב סביר" למתן שירות – מכח חוק הבנקאות, ומכאן סמכות הבנק להורות על סגירת החשבון.

 

ברם, מה הדין כאשר הלקוח כן מספק מסמכים ו/או מידע, ובכל זאת הבנק מורה לו לסגור את החשבון ?

 

במקרים אלו, בית המשפט רשאי לתת צו מניעה לסגירת החשבון, לברר את שיקולי הבנק, ולקבוע האמנם היה לו "יסוד סביר" באותן נסיבות ספציפיות, ולאור שיתוף הפעולה של הלקוח. מקום שבית המשפט ימצא כי שיקולי הבנק לא סבירים ו/או כי נפל פגם בהליך קבלת ההחלטה על ידי הבנק - בית המשפט מצווה על הבנק לאפשר ללקוח להמשיך ולהפעיל חשבונו.

 

המסקנה: לקוח בנק שקיבל דרישה מהבנק לסגור את החשבון, והוא סבור שאין בסיס לדרישה וכי ייגרם לו נזק מכך, חייב לפנות בדחיפות לעו"ד המתמחה בבנקאות, שיבחן הנסיבות, יחווה דעתו האם הבנק פעל כראוי אם לא, וככל שימצא כי הבנק פעל שלא כדין - יפעל בדחיפות למניעת סגירת החשבון בפעילות משפטית נכונה בבית המשפט.

 

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :