הגבלת השימוש במזומן ובשיקים במסגרת המאבק בהון שחור

במסגרת מדיניות הממשלה להילחם בהון השחור, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור,

 

 

ב- 1.1.19 ייכנס לתוקפו חוק צמצום השימוש במזומן, הקובע הגבלות משמעותיות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים.

 

"הון שחור" הוא הון שמוסתר מהרשויות, משום שנצבר בדרכים לא חוקיות  (כגון: גניבה, סמים, שוד, שוחד) ו/או כתוצאה מפעילות שהיא כלכלית וחוקית, אך תוך כדי העלמת חלק מההכנסות הנובעות ממנה.

 

מטבע הדברים, מחזיקי הון שחור נוקטים בפעולות ל"הלבנתו",וזאת בשיטות המיועדות להסוות מקור הכספים.

 

בעשור האחרון מדינות רבות בעולם החמירו את המאבק לגילוי ההון השחור, כשבראש צועדת ארה"ב.

 

במסגרת זו החלה ארה"ב לדרוש יישום הוראות חוק ה- FATCA במדינות העולם, לרבות בישראל, הבנקים בארץ מיישמים כבר הוראות אלו אף ביחס לאזרחי אירופה (ולא רק ביחס לאזרחי ארה"ב כבעבר).

 

אף מדינת ישראל נלחמת בהון השחור. כך, בשנת 2000 נחקק חוק איסור הלבנת הון (אשר בין היתר, מחייב את הבנקים לדווח - ללא ידיעת הלקוח - על כל פעולה חשודה בחשבון ו/או על כל פעולה מעל סך 50,000 ש"ח במזומן).

 

השנה, 2018, נחקק חוק צמצום השימוש במזומן, אשר מגביל גם את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן, וגם את הסבת השיקים.

 

מומלץ ביותר להכיר ולהפנים הוראות החוק החדש, באשר הוא ישפיע על כל אחד מאתנו, והוא קובע, קנסות ואף עבירה פלילית ביחס לאלו שיפעלו בניגוד להוראותיו, הכל כמפורט להלן.

 

הגבלות תשלום במזומן

 

1.      בגין עסקה מול "עוסק", כאשר התשלום הינו בגין עסקה במסגרת עיסוקו של העוסק , ומחיר העסקה (שווי התמורה כולל מע"מ

         והוצאות) עולה על סך 11,000 ש"ח -  אסור לתת ו/או לקבל תשלום במזומן (ואם מדובר בתייר - מחיר העסקה משתנה לסך 55,000

         ש"ח).

 

2.      בגין עסקה אקראית בין שני אנשים שאינם בגדר "עוסק" , ומחיר העסקה (שווי התמורה כולל מע"מ והוצאות) עולה על סך 50,000

         ש"ח  - לשניהם אסור לתת ו/או לקבל תשלום במזומן .

 

3.      עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים הנקובים לעיל, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח, כהגדרתו בסעיף 8ב

          לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000.

 

4.      לגבי  שכר עבודה, תרומה, או הלוואה (למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח) אסור לתת ו/או לקבל תשלום במזומן העולה ע"ס

         11,000 ש"ח.

 

5.      לגבי מתנה - אסור לתת ו/או לקבל תשלום במזומן העולה ע"ס 50,000 ש"ח.

 

החוק מחריג קרובי משפחה מסויימים: למעט לענין שכר עבודה - ההגבלות הנ"ל לא יחולו בין בני זוג, הורי-ילדים-סבים-נכדים.

 

כן נקבע כי , כהוראת שעה לתקופה של שנתיים מיום פרסום החוק ברשומות (18.3.18) - גם גמ"חים יהיו רשאים לתת הלוואות במזומן,

בדומה לגופים פיננסיים מפוקחים. 

 

יודגש כי הוראות החוק אינן חלות על פעולות בנקאיות לרבות, הפקדה, משיכה, העברה או המרה למזומן.

 

הגבלת השימוש בשיקים

 

במסגרת המאבק בהון השחור, והרצון להתחקות אחר "זרימת" הכסף, נקבע כי:-

 

1.         ביחס לעסקה מול עוסק - אסור לתת ו/או לקבל "שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק" ( שיק שלא רשום בו שם הנפרע- מי שזכאי

            לקבל השיק, או שיק מוסב בלי  שפרטי המסב נקובים בשיק).

 

2.         ביחס לעסקה בין אנשים שאינם עוסק  - אסור לתת ו/או לקבל שיק, כאמור לעיל  (כלומר: "שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק")

            העולה על 5,000 ש"ח, ואשר ניתן לצרכי עסקה אקראית, שכר עבודה,תרומה, הלוואה או מתנה.

 

3.         אסור להסב שיק או לקבל שיק מוסב בלי ששמו ומספר זהות המסב יהיו נקובים  בשיק.

 

4.         לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב שעולה על 10,000 ש"ח אם הוא הוסב יותר מפעם              אחת (אופעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

 

פיקוח וסנקציות

 

החוק קובע סמכויות פיקוח נרחבות, לרבות חובת תיעוד של עוסקים, ובעסקאות מקרקעין.

 

החוק אף קובע עיצומים כספיים שיוטלו על עוסקים, וקנסות שיוטלו על מי שאינו עוסק, ואף קובע עבירה פלילית של מעשה מרמה שבוצע

בניסיון להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, שבצידה שלוש שנות מאסר. 

 

מסקנות והמלצות:

 

א.         נראה כי עידן רכישת רכבים במזומן -  עומד להסתיים.

 

ב.         הוא הדין אף ביחס לרכישת מכשירים חשמליים יקרים ו/או עסקות במקרקעין ו/או חופשות יקרות.

 

ג.          לאדם אשר התנהלותו הפיננסית מתנהלת ברובה ע"י כרטיסי אשראי - אין השלכה מרובה מחוק זה, למעט במקרים בהם                   הוא אמור לקבל כסף בגין עסקה.

 

ד.          ביחס לאנשים המושכים משכורתם מהבנק בסמוך לקבלת המשכורת, ומתנהלים   "במזומן" - בהנחה שמרבית התשלומים שהם

             משלמים נמוכים מהסכומים המוגדרים בחוק - סביר שלחוק לא תהא השלכה מרובה עליהם, אך זאת למעט במקרים בהם  הם

             אמורים לקבל כסף בגין עסקה.

 

ה.          יש להיזהר ולהקפיד ביחס להגבלות שהוטלו ביחס למשיכת ו/או הסבת שיקים. זכרו - הבנק לא יכבד שיק              לא תקין שיוצג לפירעון. 

  

ו.          על פי חוזר מספר 17/2018 של רשות המיסים - פיצול מלאכותי למספר עסקאות במטרה להתחמק                    מהוראות חוק זה ייחשב כמעשה מרמה והמפר יישא באחריות פלילית.

  

 ז.          לא לשלם שכ"ד לשנה מראש במזומן ! בעסקת שכירות ייראה כל תשלום חודשי בנפרד כמחיר העסקה.

 

ח.           כל תשלום של שכר עבודה, מתן תרומה, הענקת מתנה או מתן הלוואה, שערכו עולה על 11,000 ₪-                  אסור לשלם  במזומן .

 

ט.           הגבלות החוק לא יחולו על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, למעט שכר עבודה ("קרוב משפחה" - בן זוג, הורה, הורה                    הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו). 

 

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :