הישרדות במשבר כלכלי: עצות פרקטיות 

לאחרונה חווה השוק הישראלי קריסה של מספר חברות, הריבית מרימה ראש, הממשלה מעלה מיסים, חברות מעלות מחירים, וצילה של האינפלציה נראה מאחורי הדלת...

 

אם עלי לנקוב בלקח אחד בלבד מהמשבר הכלכלי העולמי משנת 2008, אין ספק כי אנקוב ב "מינוף".

 

פריחת השווקים עד לאותה עת גרמה לאופוריה, להגברת התיאבון לעשיית רווחים, בעיקר ע"י מינוף: רכישת עסקים/מקרקעין שלא בכספי הרוכש.

 

במצב של צמיחה – אכן זו עסקה כלכלית מתבקשת להשאת הרווחים. ברם, בקריסה כלכלית , וירידת שווי הנכסים – כל גופי המימון מזדעקים להגן על הכסף, ואז – הצרות באות בצרורות.

 

חלפו מספר שנים טובות, כלכלית, בורסות העולם גאו, עימם הרווחים, והתיאבון להשאתם חזר כבעבר. ה"מומחים" טוענים כי אנו בפתחה של קטסטרופה חדשה.

 

במצב נתון זה,ובחוסר הוודאות הכלכלי בה הציבור מצוי, נצביע להלן על מספר היבטים, אשר ראוי לשים לב אליהם טרם שתתחיל הסערה הפיננסית הבאה.

 

א.    ניהול נכון ונבון של חשבון הפרט או העסק

 

קריסת שוק ההון, מיתון או אינפלציה, משפיעים על כיסו של כל אחד.

בנסיבות אלו, מוטלת החובה על כל אחד לבצע הליך בחינת הוצאות מול הכנסות, ולהתאים עצמו בהתאם לחורף הכלכלי.

הליך, הכרוך בבחינה רצינית של הוצאות הנראות מיותרות או מכבידות יתר על המידה בתקופה קשה וביטולן, או דחייתן "לימים טובים יותר".הליך, העלול להיות מכאיב, אך כמוהו כתרופה מרה הנלקחת טרם שהמחלה תתגבר.

 

בצד השני של המשוואה, רצויה בחינה כיצד ניתן להגביר ההכנסות, בין הכנסות הפרט ע"י עבודה נוספת ו/או כניסת בן הזוג למעגל העבודה, ובין הכנסות העסק ע"י פילוח מדויק, פרסום יעיל, וגישה אטרקטיבית ללקוחות פוטנציאליים.

 

כחלק מההכנה לתקופה הקשה הצפויה, יש לשים לב במיוחד למסגרת האשראי.

 

יש לערוך בחינה ריאלית של מסגרות האשראי, בהתאם לתזרים המזומנים העתידי הצפוי.

 

במסגרת בחינת האשראי יש לקחת בחשבון לא רק את מסגרת האשראי הבנקאית, אלא אף את מסגרות האשראי הניתנות ע"י חברות האשראי למיניהן.

 

קיימים כיום מסגרות אשראי "מתגלגלות" (כרטיסי אשראי מסוג MULTY למיניהם) , ורצוי, ככל שניתן הדבר, שלא להשתמש בהן לשימוש שוטף, כי אם רק לצרכים חריגים. הריבית בהם יקרה !

 

יש לזכור כי מילת המפתח שעשויה למנוע קריסה, בין של עסק ובין של משפחה, הנה "נזילות".

 

גם גופים בעלי רכוש, הון, ואף צפי הכנסות עתידי, אינם חסינים מקריסה מחמת העדר נזילות כספית לבצוע תשלומים ועמידה בהתחייבויות כספיות, וחזינו במספר דוגמאות כואבות בשנים האחרונות.

 

לפיכך, בתכנון התאמת מסגרת האשראי חובה לקחת מקדם זהירות ריאלי, "לכל צרה שלא תבוא".

 

בכל מקרה שמגיעים למסקנה כי מסגרת האשראי צפופה ומסוכנת, רצוי ביותר לפעול להרחבתה כבר כיום, טרם משבר הנזילות, וטרם שהבנקים יקשיחו עוד יותר תנאי מתן האשראי.

 

הרחבת מסגרת האשראי תתכן בכמה אפשרויות, ויש להתאימה  לצורכי האשראי, משכו, ועלותו. כך למשל, באם נדרש סכום גדול ולתקופה ארוכה, יש לשקול שעבוד נכס ("משכנתא"), תחת לקחת מימון בנקאי "רגיל".

בשיטה זו – מאחר וניתן לפרוס ההלוואה לתקופה ארוכת טווח- יש בכך בכדי להקל על תזרים המזומנים, ובנוסף, לעתים היא אף זולה יותר מהמימון הבנקאי השוטף.

עוד נציין כי יתרון נוסף בצידה, אין היא מכבידה על האובליגו בבנק.

 

לתקופות קצרות יותר, יש לערוך השוואה בין עלות האשראי בבנק, לבין זו הניתנת ע"י חברות האשראי.

 

ביחס למסגרת אשראי בבנקים, אין להתעצל, וחובה לעשות "שופינג" בין מספר סניפי בנקים, וגופים כלכליים נוספים (כגון חברות ביטוח) ע"מ לברר מהי ההצעה הטובה ביותר שניתן לקבל, כנגד הביטחונות שבידכם.

 

שומר נפשו ירחק מה"שוק האפור", וככל שמישהו כבר נקלע למימון מסוג זה, מוטב יעשה אם יפנה לסיוע מקצועי, שיבדוק אם ניתן להצביע על פגם בהסכם ההלוואה שישחרר את הלווה מהבור אליו נפל..

 

יש לזכור כי ניתן לקבל הלוואות מוזלות יחסית מגופים בהם יש לכם כסף: קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה וכדו'.

 

לאלו שאין ידם משגת רכישת שירותי יעוץ כלכלי, נציע לפנות לארגון החסד וההתנדבות "פעמונים", העושה גדולות ונצורות בתחום הסיוע הכלכלי. לא רק במתן כספים, אלא – ובמיוחד- בסיוע בתכנון הסל הכספי.

 

יש לקחת בחשבון, כי לכשתתחיל סערה פיננסית חדשה, וזו רק שאלה של זמן, הרי שהבנקים יקפצו ידם בכל הנוגע לבקשות אשראי בהיקף גדול, דרישתם לביטחונות קשיחים ביחס ראוי לאשראי תהא אולטימטיבית, ו"היד על הדק התביעה" תהא עצבנית מתמיד.

 

יש לזכור כי מסגרת האשראי הבנקאית אמנם מחייבת את שני הצדדים להסכם, אך לבנק מוקנית הזכות עפ"י ההסכם לבטל מסגרת האשראי, ולהעמיד מלוא יתרת החוב לפירעון מיידי, בקרות אירועים מסוימים, ביניהם – אם לדעת הבנק חל שינוי ממשי לרעה במצבו הכלכלי של הלקוח.

 

על כך ראו בהרחבה במאמרי: "האם הבנק רשאי להפר התחייבותו למתן אשראי ללקוח?​"

 

אמנם בתי המשפט אינם ששים להפעיל שקול דעתם במקום שיקול הדעת העסקי של "הבנקאי הסביר", אך – בנסיבות של ביטול מיידי של מסגרת האשראי – בתי המשפט דורשים מהבנקאי שפעל כאמור, ובצדק, לשכנע כי אכן חלו הנסיבות המיוחדות המצדיקות צעד כה דרסטי" וכי פעל בתום לב.

 

כך, יטה בית המשפט לבטל , באם יתבקש לכך כראוי, כל פעולה של בנקאי שיפעל בזריזות יתר, ויבטל את מסגרת האשראי ללא הצדקה כלכלית, ו/או ללא ארכה סבירה ללקוח , להתארגן בהתאם לשינוי הנסיבות.

 

ב.    זהירות יתר בביצוע עסקאות 

 

אי הוודאות הכלכלית חייבת להשפיע על כל כניסה להתחייבויות כלכליות ו/או ביצוע עסקאות בהיקף חריג.

יש להפנים ביתר שאת את הסיכון שבמינוף, וכן את הכלל "כבדהו וחשדהו", כשהדגש, כיום, חייב להיות מופנה לפן השני של הכלל.

 

במסגרת זו, חובה לבדוק ככל שניתן את איתנותו של הצד השני לקשר המתרקם. החל מבדיקה פשוטה ביותר ברשם החברות ו/או ברשם המשכונות (ניתן בקלות דרך האינטרנט), וכלה בהזמנת דו"ח באחד ממאגרי המידע הכלכליים הקיימים.

 

שלבי ההתחייבות הכספית חייב להיות מגובה בביטחונות ראויים עד לקבלת מלוא התמורה.

קיים מגוון רב של בטחונות,וביניהם: ערבויות אישיות, ערבויות צדדי ג', ערבות בנקאית, משכון ו/או שעבוד נכס(ים), ויש להשתמש בהם באופן מושכל.

 

בכל מקרה שנותנים כסף - חובה להקפיד על קבלת בטחונות הולמים , וכן הכנסתם של "סעיפי מילוט" להסכם, המאפשרים יציאה מהעסקה בנסיבות מיוחדות.

 

עסקה עם תאגיד, חברה בע"מ, מצריכה זהירות מיוחדת נוכח היותה אישיות משפטית נפרדת, אשר , ככלל, עם קריסתה – אין לנושיה אלא לחלוק ברכושה, ככל שזה קיים. אך אם אין לה רכוש (או שכולו משועבד לבנק)  ?...

 

במקרים המתאימים אמנם ניתן "להרים את המסך" שבין החברה לבעלי מניותיה, ולתבוע אישית את אלו כמו גם את מנהלה. אין זה המקום להאריך בכך, רק נמליץ לכל נושה שנקלע למצב של חשש לאובדן כספו עקב קריסת חברה עמה ניהל עסקים, כי יפנה להתייעצות בנושא אצל עו"ד המתמחה בתחום.

 

ג.    שוק העבודה

 

קריסת גופים כמו גם ניסיונות הצלתם תוך כדי נקיטת אמצעי ייעול - עלולים להביא לגל פיטורים נרחב.

 

מומלץ למעסיקים ועובדים כאחד לבדוק רצף ההפרשות לזכויות הפנסיוניות.

 

יצוין, כי לפי פסיקת בית הדין לעבודה, ניכוי כספים עבור זכויות פנסיוניות משכר העובד, ואי הפקדתם כחוק, מהוה עילה ראויה להטלת אחריות אישית אף על בעלי חברה בע"מ.

 

ד.    ניצול המערכת המשפטית

 

במצב של קריסה כלכלית, אנשים פרטיים, אנשי עסקים ותאגידים עלולים להיקלע לקשיים חמורים, החל מקשיי נזילות וכלה בקשיי קיום.

 

במצב זה, יש לדעת לנצל את הכלים שהמערכת המשפטית מעמידה לטובתם, כגון: הליכים בהוצאה לפועל , פשיטת רגל, הקפאת הליכים ביחס לחברה בע"מ, וכן יש להכיר מושגים כגון "הרמת המסך"  ואחריות אישית בתאגיד.

 

צרה המסגרת מלפרט היתרונות והחסרונות של כל הליך כאמור, וכמובן שההמלצה באיזה צעד לנקוט תלויה בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. מומלץ ביותר בכל חשש להסתבכות לפנות לייעוץ משפטי הולם - רגע לפני, ולא כשזה כבר מאוחר מידי.

 

 

 

 

בכל מ

לפיכך, בכל מקרה כאמור, מומלץ לפנות – לפני  ועוד טרם שהגל מטביע -  לעו"ד המתמחה בתחום, ע"מ להיערך ולקדם כראוי פני הרעה הצפויה.

 

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :