כל מה שרצית לדעת על צוואות הדדיות

 מוסד ה"צוואות הדדיות" מכיל בחובו יתרונות וחסרונות שיש לדעתם טרם חתימה על צוואה כזו.

 

מהי צוואה הדדית ?

צוואות הדדיות הנן צוואות הנערכות על ידי בני זוג, בין בצוואה אחת משותפת, ובין בשתי  צוואות נפרדות שנעשו באותו מועד, והמבוססות על הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.

 

מה הדין החל על צוואות הדדיות ?

ביום 1.8.05 התקבל בכנסת חוק הירושה (תיקון מס' 12), אשר הוסיף לחוק הירושה את סעיף 8א' המסדיר חוקית את נושא הצוואות ההדדיות. עד לאותו מועד סוגיה זו הוסדרה בפסיקה בלבד, ולקתה בפסיקה בלתי אחידה.

 

נדגיש כי  בהתאם לפסיקה, הוראות סעיף זה חלות רק על צוואות הדדיות שנערכו ממועד קבלתו בכנסת ואילך.

על צוואות הדדיות שנערכו לפני מועד זה – ימשיכו לחול כללי הפסיקה שהיו לפני התיקון בחוק.

 

כן נבהיר כי לאור עקרון ההסתמכות כמו גם גמירות הדעת ההדדית של המצווים, הרי שלצוואה הדדית יש פן של חוק הירושה, וכן פן של חוק החוזים. למעשה, צוואה הדדית היא שילוב של הסכם וצוואה.

 

מי יכול לעשות צוואה הדדית ?

תיקון 12 לחוק הירושה קבע שרק בני זוג (במובן הרחב, הכולל ידועים בציבור) רשאים לעשות צוואה הדדית.

עם זאת, בצוואה ההדדית, המצווים לא מוגבלים בהוראות הזכייה, ורשאים להוריש לצד ג'.

 

האם ניתן לשנות באופן חד צדדי צוואה הדדית כמו שניתן לשנות צוואה רגילה?

התשובה שלילית: אכן, צוואת אדם יחיד, שאינה הדדית, ניתנת לשינוי בכל רגע שהמצווה ירצה לשנותה.

ברם, צוואה הדדית כובלת את בני הזוג להסכמתם המשותפת ועפ"י עקרון ההסתמכות, הדבר מגביל את זכות שינוי הצוואה באופן חד צדדי.

 

למעשה, משמעות שינוי חד צדדי של צוואה הדדית הנה של "ביטול צוואה הדדית", ועל כך – להלן.

 

האם ניתן לבטל באופן חד צדדי צוואה הדדית ?

התשובה חיובית, אך החוק מתנה זכות זו בתנאים מפורשים החלים על בן הזוג המבקש לבטל את צוואתו ההדדית. כאמור, הסיבה לכך יונקת מהשורש של צוואות הדדיות – עקרון ההסתמכות.

 

האם ניתן לאסור בצוואה הדדית את זכות הביטול ?

התשובה שלילית. אסור לכתוב בצוואה ההדדית סעיף האוסר/שולל את הזכות לבטל את הצוואה ההדדית בחיי שני בני הזוג.

עם זאת, ישנם עו"ד המנסחים את הצוואה ההדדית באופן "שלא ישתלם" לצד בשני לבטל את הצווה ההדדית, ולפגוע בעקרון ההסתמכות.

 

כיצד מבטלים צוואה הדדית ?

  • אם הביטול נעשה במהלך חיי שני בני הזוג

 

       המבקש לבטל הצוואה חייב, כתנאי לביטול צוואתו, למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני.

 

       יודגש כי ביטול צוואה ע"י אחד מבני הזוג, גורר ביטול אוטומטי של צוואת בן הזוג השני, והוא לא רשאי להחליט שצוואתו שלו     

       בתוקף.

 

  • אם הביטול נעשה לאחר פטירת בן הזוג האחר-

 

       אם הביטול נעשה לפני חלוקת העיזבון – עליו להסתלק מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לרשת מכח הצוואה ההדדית, מבן הזוג

       שנפטר לפניו.

 

       אם הביטול נעשה לאחר חלוקת העזבון - עליו להשיב את כל מה שירש לפי הצוואה הדדית, ואם ההשבה אינה אפשרית או

       בלתי סבירה, עליו להשיב את שווי מה שירש.

 

האם בן זוג שנותר בחיים יכול "לעקוף" הוראות צוואה הדדית ?

כרשום לעיל, בן הזוג שנותר אינו יכול לשנות את צוואתו ההדדית, אלא רק בכפוף להוראות החוק (הסתלקות מחלקו בעזבון בן הזוג שנפטר) . ברם, הוראות החוק אינן מונעות ממנו "לעקוף" את הוראות הצוואה ההדדית, ע"י פעולות שיבצע במטרה לרוקן את שירש מבן הזוג.

 

אדגים: צוואה הדדית מורה להוריש את דירת מגורי בני הזוג לילדיהם. לפיכך, בן הזוג שנותר בחיים לא יהא רשאי לערוך צוואה חדשה, בה הוא מוריש את הדירה למאן דהוא אחר שאינו ילדי בני הזוג. הוראה כזו משמעותה ביטול הצוואה ההדדית, שאינה אפשרית אלא רק בכפוף להוראות החוק.

 

ברם, החוק לא מונע מבן הזוג שנותר בחיים למכור את דירת המגורים, ולעשות בכסף כפי חפצו - אלא אם כן הדבר נאסר במפורש בצוואה !

 

דוגמא זו מבהירה מדוע כדאי לפנות לעו"ד המיומן בעריכת צואות ובדיני ירושה, ע"מ שיערוך צוואה שתנסה להסדיר את הפרצות האפשריות.

  

נסכם ונאמר:

 

מוסד הצוואות ההדדיות מקנה יציבות וביטחון לשני בני הזוג כי הסכמתם המשותפת שהובעה בצוואה ההדדית תצא אל הפועל, וזאת נוכח חוסר היכולת לבטל באופן חד צדדי ללא קיום התנאים המוגדרים בחוק, אך הדבר רק מדגיש את הצורך בעריכת צוואה באופן נכון, שתבסס את עקרון ההדדיות בצוואות הדדיות.

 

יתרונו של מוסד הצוואות ההדדיות מהווה גם חיסרון לאלו שרוצים להשאיר לעצמם מרחב שינוי החלטה בעתיד, ואינם רוצים להיות כפופים להסכמה הדדית שגובשה במועד מסוים בחיי בני הזוג.

 

בכל מקרה, מומלץ ביותר לכלול בנוסח הצוואה ההדדית "הוראה אחרת", כהגדרתה בחוק, המתירה את שינוי הצוואה ההדדית על ידי בן הזוג הנותר בחיים , בתנאים שייקבעו ע"י המצווים.

 

נוכח מורכבות והשלכות צוואה הדדית - מומלץ ביותר לפנות לעו"ד המתמחה בתחום הירושה ע"מ שיכין מסמך העונה על דרישות החוק.

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :