בהתאם להוראות חוק החברות ותקנות החברות (אגרות), כל חברה הרשומה בספרי רשם החברות חייבת לשלם בכל שנה אגרה שנתית לרשם החברות. גובה האגרה בשנת 2018 הינו 1,488 ₪ (מחודש אפריל ואילך).

 

יודגש: הפסקת פעילות החברה וסגירת ענייניה מבחינה מיסויית/חשבונאית אינו פוגע ברישום החברה כפעילה ברשם החברות. החברה תמשיך להיות רשומה כחברה פעילה עד לפירוק החברה. ככל שיש חובות – ע"י בית המשפט, וככל שאין חובות לחברה – ע"י הליך פירוק מרצון של החברה.

 

בעבר היה ניתן לפנות לרשם החברות בבקשה למחוק חברה – לא עוד ! כאמור , ההליך היחידי למחיקת חברה הנו ע"י פירוקה כחוק.

 

בעלי חברות רבות אינם מודעים לחובתם לפרק את החברה, או מזניחים חובה זו, וכתוצאה מכך החברה צוברת חובות כל שנה, הגם שאינה פעילה.

 

אי תשלום אגרה שנתית לרשם החברות מהווה הפרת חובה הקבועה בחוק החברות ומקנה לרשם החברות סמכות להטיל על מפר החובה "עיצום כספי".

"עיצום כספי" הוא מעין קנס כספי שרשם החברות מוסמך להטיל על חברה בגין הפרת חובות המוטלות עליה על פי חוק. גובה העיצום כיום 6,254 ₪.

 

זאת ועוד: על פי חוק החברות, במקרה של אי תשלום עיצום כספי, רשאי רשם החברות לדרוש תשלומו מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור בחברה או שהיה רשום כאמור בזמן ההפרה. כלומר: מי שעלול לשאת בתשלום חובות החברה לרשם החברה הם  הדירקטורים בחברה, באופן אישי.

 

כיצד ניתן לבטל את חוב החברה לרשם החברות ?

 

בקשה לפטור מחוב אגרה שנתית ניתן להגיש אך ורק בסיומו של הליך "פירוק מרצון".

 

קיימים שני מסלולים חלופיים להגשת בקשה לפטור מאגרה שנתית. 

חלופה ראשונה: בבקשה לפטור יש להגיש את המסמכים הבאים:

  • תצהיר החתום כחוק בפני עו"ד, מאת הדירקטורים של החברה, בו עליהם להצהיר כי החל בתאריך (מדויק) שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבונות בנק.
  • אישור מנציבות מס הכנסה כי החברה סגרה תיקה במס הכנסה, בציון המועד שבו נסגר התיק.
  • אישור מרשויות מס ערך מוסף כי  תיק החברה סגור ולא פעיל, ישומה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף בוטל (היינו), בציון המועד שבו בוטל הרישום במע"מ.

 

חלופה שניה: בבקשה לפטור לפי החלופה השניה יש להגיש את המסמכים הבאים:

  • תצהיר החתום כחוק בפני עו"ד, מאת הדירקטורים של החברה, בו עליהם להצהיר כי החל בתאריך (מדויק) שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבונות בנק. 
  • אישור מרואה החשבון המבקר של החברה, לכל שנת מס לגביה מבוקש פטור מאגרה, שלפיו החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד בו הפסיקה את פעילותה וכי החברה הגישה לרשות המיסים דו"חות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה.

       לאישור זה יש לצרף העתק הדו"חות השנתיים שהוגשו למס הכנסה על ידי רואה החשבון המבקר, הכוללים חותמת נתקבל מרשויות המס

 

 יובהר כי התנאים למתן פטור מאגרות לחברה קבועים בדין, ואין לרשם החברות שיקול דעת להפחית אגרות מכל סיבה אחרת, וכי הפטור לפי התקנות יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.

 

עורך דין אבי זילברפלד עוסק בדיני חברות החל משנת 1983. הוא חיבר וכתב את הספר המקיף בתחום:"אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך" שעניינו גביית חובות באופן אישי מבעלי מניות ו/או מנהלים של חברות שקרסו, וכן כתב עשרות מאמרים, לרבות בתחום דיני החברות.

 

משרד עו"ד זילברפלד הינו "משרד בוטיק" במשפט אזרחי-מסחרי, בעל התמחות מיוחדת בדיני בנקאות, ותפגוש בו עורכי דין מקצוענים, בעלי ידע וניסיון רב, הפועלים במסירות ובמקצועיות, ונלחמים על האינטרסים של לקוחות המשרד, והכל תוך כדי שירות אישי ואווירה ידידותית ביותר לקהל לקוחותיו . 

 

 

אנו יודעים איך לעשות זאת ! 

                                                        משרדנו לרשותך לכל שאלה ו/או הבהרה !

 03-5753443  

 

ביטול חוב אגרות לרשם החברות

שלח

פנייתכם נתקבלה

אנו ניצור עימכם קשר בהקדם. תודה.

שם:

שדה חובה

דוא"ל:

שדה חובה

רישום לקבלת ניוזלטר:​

 

להרשמה חינם לניוזלטר :